Lid worden


 

 

Gewoon lid is een gezin of samenlevingsverband of een alleenstaande die de vastgestelde contributie van 15.- euro per jaar betaald heeft. Nieuwe leden verplichten zich tot minimaal 1 jaar lidmaatschap.

Nieuwe leden die na de maand januari van het lopende jaar lid worden, betalen een evenredig deel aan contributie.

 

Opzegging als lid dient schriftelijk te gebeuren bij een van de bestuursleden, bij voorkeur de secretaris.

Betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

 

Het lidmaatschap eindigt bij overlijden, verhuizing of structurele wanbetaling.

Bericht van de verhuizing naar een adres buiten het gebied van de buurtvereniging dient schriftelijk te geschieden bij een van de bestuursleden, bij voorkeur de secretaris.

Betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

 

Algemene ledenvergadering:

Jaarlijks in de maand januari.

Alle leden ontvangen tijdig een uitnodiging.